MULTIDORADCY24 sp. z o.o.

 1. Gen. Kazimierza Pułaskiego 22/3

45-048 Opole

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486) niniejszym przekazuję następujące informacje:

 1. Agent Ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
TU siedziba Infolinia dla klientów
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51,

00-867 Warszawa

+48 22 599 95 22
Balcia Insurance SE

Spółka europejska Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136,

02-305 Warszawa

+48 222 742 222
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa

+48 22 867 66 67
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa

+48 22 501 61 00
Generali T.U. S.A. ul. Senatorska 18,                    00-082 Warszawa 913 913 913
Generali Życie T.U. S.A. ul. Senatorska 18,                   00-082 Warszawa 913 913 913
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ul. Wołoska 22A,                        02-675 Warszawa +48 22 469 69 69
Unum Życie TUiR S.A. al. Jana Pawła II 17,                    00-854 Warszawa 800 33 55 33,

+48 22 329 30 99

PZU SA al. Jana Pawła II 24,                           00-133 Warszawa 801 405 905,

+48 22 505 15 48,

+48 22 566 55 55

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 1,

02-685 Warszawa

+48 224 224 224
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 1,

02-685 Warszawa

+48 224 224 224
TU siedziba Infolinia dla klientów
TUiR Warta S.A. rondo I. Daszyńskiego 1

00-843 Warszawa

502 308 308,

801 308 308

TUnŻ Warta S.A. rondo I. Daszyńskiego 1

00-843 Warszawa

502 308 308
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Al. Jerozolimskie 142B,

02-305 Warszawa

801 803 000,

+48 22 333 77 33 (dla połączeń z zagranicy)

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22,

00-668 Warszawa

+48 22 575 25 25
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 142B,

02-305 Warszawa

801 803 000,

+48 22 333 77 33 (dla połączeń z zagranicy)

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Domaniewska 41,

02-672 Warszawa

22 327 60 60
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Chłodna 51,

00-867 Warszawa

22 599 95 22
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ul. Hestii 1,

81-731 Sopot

801 107 107
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA ul. Hestii 1,

81-731 Sopot

801 107 107
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Postępu 15

02-676 Warszawa

22 444 44 44

Poza zakładami ubezpieczeń wymienionym powyżej Agent nie prowadzi działalności na rzecz innych zakładów ubezpieczeń.

 1. Dane firmy Agenta Ubezpieczeniowego:

MULTIDORADCY24 sp. z o.o.

Pułaskiego 22/3, 45-048 Opole

NIP 754 3099288

REGON 362726802

KRS 000058021

BIURO

Katowicka 65/1a

45-061 Opole

Agent wykonuje działalność na terenie Polski.

III. Numer wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych:

MULTIDORADCY24 sp. z o.o.                               11228824/A

Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl. Na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.

 1. W związku z proponowaną umową ubezpieczenia agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne wliczone w składkę ubezpieczeniową. Agent nie otrzymuje innych korzyści.
 2. Dystrybutor nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
 3. Informacja o możliwości złożenia reklamacji, skarg oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Niniejszym informujemy o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozstrzygania sporów. Taką możliwość posiada klient korzystający z usług pośrednika ubezpieczeniowego, co wynika z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2270) oraz ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).

Osoba fizyczna , osoba prawna lub spółkę nieposiadającą osobowości prawna będąca klientem pośrednika ubezpieczeniowego może złożyć reklamację:

           – w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – do zakładu ubezpieczeń;

          – w zakresie nie związanym z ochroną ubezpieczeniową do Multidoradcy24 sp. z o.o. listownie       lub osobiście w biurze [45-061 Opole, Katowicka 65/1a]

Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne lub poreklamacyjne postępowanie polubowne prowadzi Rzecznik Ubezpieczonych.

Wnioski o podjęcie postępowania można składać na adres Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa lub pocztą elektroniczną (szczegóły na stronie Biura pod adresem www.rf.gov.pl). Ponadto w przypadku usług zakupionych przez Internet narzędziem służącym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest platforma prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Informacja o możliwości złożenia przez klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów w PZU SA:

 1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta.
 2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
  • pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);
  • ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
  • elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na pzu.pl.
 3. PZU SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
  • wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
 5. Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
 6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
  • nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
  • niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU SA, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
 8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 9. PZU SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
 10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: rf.gov.pl.
 11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 12. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA to: reklamacje@pzu.pl.
 13. W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową:
 • odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bezpośrednio przez multiagenta;

spór miedzy klientem a multiagentem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.

 

VII. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Jako agent reprezentujący wiele zakładów ubezpieczeń (tzw. „multi-agent”) przetwarzamy Państwa dane na mocy umów powierzenia, zawartych przez nas z tymi zakładami. Dlatego w trakcie przygotowania konkretnej oferty oraz w czasie zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia udostępniamy Państwu informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych przygotowaną przez konkretny zakład ubezpieczeń.

Jednocześnie w niektórych okolicznościach jesteśmy niezależnym administratorem danych osobowych, w sytuacjach, w której świadczona naszym klientom usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego nie dotyczy konkretnego zakładu ubezpieczeń (na przykład analiza potrzeb ubezpieczeniowych prowadzona w celu zaproponowania konkretnej oferty). W związku z tym jako niezależny administrator danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem jest MULTIDORADCY24 sp. z o.o., ul. GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 22/3, OPOLE, 45-048 OPOLE

Dane kontaktowe do administratora:

      Telefon: 537 88 66 24

      Poczta elektroniczna: obsluga@multidoradcy24.pl

 1. Dane przetwarzamy w celu:

– realizacji umowy o świadczenie usług pośrednictwa,

– realizacji przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,

– marketingu usług własnych,

– innych prawnie uzasadnionych czynności (np. rozpatrywanie reklamacji).

 1. Przetwarzamy dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
 2. a) realizacja umów (w szczególności umowy o wykonanie usługi pośrednictwa, która zaczyna się z chwilą wyrażenia przez Państwa woli podjęcia czynności służących zawarciu umowy ubezpieczenia;
 3. b) uzasadniony interes administratora danych (w szczególności czynności marketingowe);
 4. c) obligujące nas do przetwarzania danych przepisy prawa;
 5. d) zgoda osoby, której dane dotyczą (jeżeli nie posiadamy innych podstaw prawnych).
 6. Jako administrator dane możemy udostępniać:

– naszym podwykonawcom (osobom trzecim, którym zlecamy realizację czynności związanych

z przetwarzaniem danych, na przykład firmie informatycznej która obsługuje nasze oprogramowanie).

– zakładom ubezpieczeń (w związku z realizacja umowy pośrednictwa – w celu sporządzenia oferty i wykonania innych czynności przedkontraktowych oraz w celu zawarcia i wykonania umowy

ubezpieczenia).

Dane przechowujemy przez okres określony prawem, w którym mogą być zgłaszane skargi lub

roszczenia z tytułu usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Ponadto w przypadku konieczności

przetwarzania danych dla celów księgowych, okres przechowywania wynika z przepisów o księgowości.

Jeżeli podstawą prawną jest zgoda – dane przechowujemy przez okres wskazany w treści zgody lub do

czasu wycofania zgody.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

– dostępu do swoich danych,

– do ich sprostowania,

– do przeniesienia danych do innego podmiotu,

– do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

– do sprzeciwu wobec decyzji podjętych automatycznie,

– do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w

zakresie danych osobowych.

Nie przekazujemy Państwa danych do kraju trzeciego ani międzynarodowych organizacji.

Nie podejmujemy decyzji zautomatyzowanych. Podanie Państwa danych w celu wykonania usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie czynności przygotowawczych oraz analizy potrzeb ubezpieczeniowych jest dobrowolne. Ich podanie warunkuje jednak często możliwość uzyskania usługi (np. możliwość pozyskania wiążących ofert ubezpieczeniowych).

↓